รายงานความก้าวหน้า 2 (Progress Report 2)

February 22, 2022

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report 2) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้า ข้อมูลทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก, การเปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมการขนส่งระหว่างพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันทั้ง 10 มิติ, การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมด้วยเกณฑ์ประเมิน 10 มิติ และการจัดประชุมสัมมนาในโครงการ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานความก้าวหน้า 2 (Progress Report 2) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม