รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)

January 7, 2022

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้า การวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน, การประเมินศักยภาพและคาดการณ์ปริมาณความต้องการ และการเปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมการขนส่งระหว่างพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันของโครงการ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม