ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report)

April 7, 2022

วันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ปรึกษามีการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอ ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ AHP สำหรับทางเลือกในการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของไทย และร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการฯ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม