รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report)

June 23, 2022

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ

โดยมีการนำเสนอ ประกอบด้วย ชี้แจงการแก้ไขรายละเอียด Dralft Final Report สรุปสัมมนา สรุปผลทางเลือก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย