รายงานความก้าวหน้า 1 (Progress Report 1)

August 14, 2021

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้า การทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และทางเลือกที่ใช้ในการพิจารณาของโครงการ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงาความก้าวหน้า 1 (Progress Report 1) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม