รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

May 11, 2021

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น แนวทางการดำเนินงาน การส่งมอบงานและแผนการดำเนินงาน ของโครงการฯให้แก่ทางคณะกรรมการฯ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม