ข้อมูลโครงการ

ประวัติและความเป็นมา

ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เหมาะสมต่อการขยายศักยภาพและขีดความสามารถ สำหรับรองรับการค้าการลงทุนในภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเติบโตจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มเปลี่ยนฐานการผลิตและการลงทุนมาสู่ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านการขนส่งสินค้า ประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันที่สามารถลดระยะเวลาการขนส่ง ประกอบกับการขนส่งทางทะเลเป็นวิธีการขนส่งที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำ และเป็นวิธีการขนส่งหลักของทุกประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้าจึงเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยควรนำมาพิจารณาการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการค้าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของการเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันทั้งในรูปแบบสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดเส้นทางการเชื่อมโยงของฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันในหลายรูปแบบที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ และศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกของโอกาส ข้อจำกัด ความเสี่ยงและศักยภาพของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์การขนส่งสินค้าและบริการของประเทศในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวตลอดจนผลสำเร็จของกรณีศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล

ประกอบกับมีประชาชนในพื้นที่ได้จัดตั้งสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดยเสนอให้มีการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานหลักเพื่อศึกษาผลกระทบของการดำเนินการในมิติภาพรวมเชิงพื้นที่และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ Southern Economic Corridor (SEC) ดังนั้น สศช. จึงดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย