บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทย

ไฟล์รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ

โดยมีการนำเสนอ ประกอบด้วย ชี้แจงการแก้ไขรายละเอียด Dralft Final Report สรุปสัมมนา สรุปผลทางเลือก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report)

วันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ปรึกษามีการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอ ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ AHP สำหรับทางเลือกในการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของไทย และร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการฯ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

รายงานความก้าวหน้า 2 (Progress Report 2)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report 2) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้า ข้อมูลทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก, การเปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมการขนส่งระหว่างพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันทั้ง 10 มิติ, การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมด้วยเกณฑ์ประเมิน 10 มิติ และการจัดประชุมสัมมนาในโครงการ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานความก้าวหน้า 2 (Progress Report 2) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้า การวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน, การประเมินศักยภาพและคาดการณ์ปริมาณความต้องการ และการเปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมการขนส่งระหว่างพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันของโครงการ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

รายงานความก้าวหน้า 1 (Progress Report 1)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้า การทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และทางเลือกที่ใช้ในการพิจารณาของโครงการ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงาความก้าวหน้า 1 (Progress Report 1) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น แนวทางการดำเนินงาน การส่งมอบงานและแผนการดำเนินงาน ของโครงการฯให้แก่ทางคณะกรรมการฯ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม