บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทย

ไฟล์รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทย

รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ปรึกษามีการนำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการฯ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยมีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น แนวทางการดำเนินงาน การส่งมอบงานและแผนการดำเนินงาน ของโครงการฯให้แก่ทางคณะกรรมการฯ

***หมายเหตุ – ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม