คำถามที่พบบ่อย

  • มีความจำเป็นอย่างไรในการเชื่อมโยงการขนส่งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ?

การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันที่สามารถลดระยะเวลาการขนส่ง ประกอบกับการขนส่งทางทะเลเป็นวิธีการขนส่งที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำ และเป็นวิธีการขนส่งหลักของทุกประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้าจึงเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยควรนำมาพิจารณาการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการค้าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น


  • สะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) คืออะไร?

เป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันของประเทศไทย โดยสินค้าจากฝั่งหนึ่งจะถูกเชื่อมโยงการขนส่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้น และมีการขับเคลื่อนเงินทุนไหลผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทาง เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของภูมิภาค 


  • การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน จะทำอย่างไรได้บ้าง ?

1. การขุดคลองลัด

2. การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจที่ใช้การขนส่งสินค้าทางรางหรือทางถนนผ่านแผ่นดิน


  • เมื่อเกิดสะพานเศรษฐกิจมีประเด็นอ่อนไหวอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา ?

1. ด้านวิถีชีวิตคนในชุมชน

2. ด้านสังคม

3. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

5. ด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


  • การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งทะเลด้วยวิธีการแบบการขุดคลองลัด และวิธีการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจที่ใช้การขนส่งสินค้าทางรางหรือทางถนนผ่านแผ่นดินเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งทะเล ควรต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านใดบ้าง ?

1. ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม การก่อสร้างและเทคโนโลยี

2. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Feasibility)

3. ความคุ้มค่าทางการเงิน (Financial Feasibility)

4. ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่

5. ผลกระทบต่อการกระจายรายได้

6. ผลกระทบต่อความมั่นคง และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและผลกระทบของโครงการ

8. การประเมินผลสิ่งแวดล้อม

9. ความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนและการบริหารจัดการโครงการ


  • ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ของโลก หรือ Main Trade Lanes ได้หรือไม่ ?

ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนทั้งทางบกและทางอากาศ ส่วนทางทะเลนั้นเรามีภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมสู่ทะเลทั้งสองฝั่ง คือ มหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ซึ่งกั้นกลางระหว่างพื้นที่การขนส่งหลักของโลก การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน จึงมีโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางโลจิสติกส์โลก


  • จุดมุ่งหมายในการดำเนินการโครงการนี้คืออะไร ?

โครงการนี้เป็นการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์และกรอบนโยบาย และเพื่อผลักดันให้เกิดการประสานการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบขนส่งและ
โลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ โดยการพิจารณาการขนส่งเชื่อมโยงในโครงการนี้จะสอดคล้องกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ


  • เมื่อดำเนินการศึกษาโครงการนี้แล้วเสร็จจะนำไปสู่การลงทุนก่อสร้างคลองไทยใช่หรือไม่ ?

การศึกษานี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์และกรอบนโยบาย ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องนำไปพิจารณาถึงความคุ้มค่า ผลดี และผลเสีย อีกครั้ง


  • ที่ผ่านมามีผลการศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลของไทยโดยการดำเนินโครงการคลองไทยอยู่แล้ว ทำไมจึงต้องทำการศึกษาเรื่องนี้อีก ?

การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในมุมมองด้าน Supply side คือจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางใด รูปแบบใด ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านใด เป็นต้น สำหรับการศึกษาโครงการนี้จะพิจารณาด้าน demand side ด้วย โดยจะทำการวิเคราะห์ปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะมาใช้ระบบขนส่งและเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้คลองไทยของสายเรือระดับโลก รวมทั้งจะพิจารณาถึงการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศประกอบด้วย